seiryoku – zenyo kokumin taiku no kata

Moteur de recherche façon Google

 

La forme pour le développement physique selon 

le principe du meilleur usage de l’énergie

1ère partie : tandoku renshu                                                                            2ème partie : sotai renshu KIME SHIKI 

             goho – ate :                                                                                                  idori                                           tachiai

           hidari – mae – naname – ate                                                                       ryote – dori                                tsuri – age

           migi – ate                                                                                                      furihanashi                                yoko – uchi

           ushiro – ate                                                                                                   gyakute – dori                            ushiro – dori

           mae – ate                                                                                                       tsukkake                                     naname – tsuki

           ue – ate                                                                                                           kiri – gake                                   kirioroshi

          o – goho – ate :                                                                                                 JU SHIKI

           chidari – mae – naname – ate                                                                         1er  groupe                             2ème groupe            

           omigi – ate                                                                                                          tsuki – dashi                          katate – age

           oushiro – ate                                                                                                       kata – oshi                             obi – tori

           omae – ate                                                                                                                                                           mune – oshi

           oue – ate                                                                                                               kiri – oroshi                          tsuki – age

            goho – geri :                                                                                                        katate – dori                         ryogan – tsuki

            mae – geri

            ushiro – geri

            hidari – mae – naname – geri

            migi – mae – naname – geri

            taka – geri

 

            kagami – migaki

             sayu – uchi

             zengo – tsuki

             ryote – ue – tsuki

             oryote – ue – tsuki

             sayu – kogo – shita – tsuki

             ryote – shita – tsuki

             naname – ue – uchi

             naname – shita – uchi

             o – naname – ue –  uchi

             ushiro – sami – tsuki

             ushiro – uchi

             ushiro – tsuki – mae – shita – tsuki