nage no kata

Moteur de recherche façon Google

 

La forme des projections

         tewaza

               uki otoshi

               seoi nage

               kata guruma

           koshi waza

                uki – goshi

                harai – goshi

                tsurikomi – goshi                               

             ashi waza

                 okuri ashi barai

                 sasae tsurikomi ashi

                 uchi mata

               ma sutemi waza

                  tomoe nage      ——-        chute relevée

                  ura nage            ——-       chute bloquée

                  sumi – gaeshi    ——-       chute relevée

             yoko sutemi waza

                  yoko – gake        ——–      chute bloquée

                  yoko – guruma   ——–      chute relevée

                  uki waza              ——–      chute relevée