koshiki no kata

Moteur de recherche façon Google

 

La forme antique

        omote

               tai

               yume no uchi

               ryokuchi

               mizu – guruma

               mizu – nagare

               hikiotoshi

               ko – daori

               uchikudaki

               tani otoshi

               kuruma – daoshi

               shikoro – doro

               shikoro – gaeshi

               yadachi

               taki otoshi

          ura

                mi kudaki

                kuruma – gaeshi

                mizu iri

                ryusetsu

                sakaotoshi

                yukiore

                iwa nami