koshi-waza

Moteur de recherche façon Google

 
Libellés Indicateurs
uki-goshi  
o-goshi  
koshi-guruma  
tsurikomi-goshi  
harai-goshi  
tsuri-goshi  
hane-goshi  
utsuri-goshi  
ushiro-goshi  
sode-tsurikomi-goshi