kime no kata

Moteur de recherche façon Google

 

La forme de décision

               idori

                         ryote – dori

                         tsukkake

                         suri age

                         yoko uchi

                         uchiro – dori

                         tsukkomi

                         kirikomi

                         yoko tsuki

                 tachiai

                         ryote – dori

                         sode tori

                         tsukkake

                         tsukiage

                         suri nage 

                         yoko uchi

                         keage

                         ushiro – dori

                         tsukkomi

                         kirikomi

                         nuki kake

                         kirioroshi