katame no kata

Moteur de recherche façon Google

 

La forme des contrôles

          osae – komi waza

                    hon kesa – gatame

                    kata – gatame

                    kami shiho – gatame

                    yoko shiho – gatame

                    kuzure kami shiho – gatame

           shime waza

                    kata juji – me

                    hadaka – jime

                    okuri eri – jime

                    kata ha – jime

                    gyaku juji – jime

              kansetsu waza

                     ude – garami

                     ude hishigi juji – gatame

                     ude hishigi ude-gatame

                     ude hishigi hiza – gatame

                     ashi – garami