goshin – jutsu no kata

Moteur de recherche façon Google

 

La forme moderne de défense

      attaques sans arme

           saisies                                                                      à distance

          ryote – dori                                                                naname uchi

          hidari eri – dori                                                         ago tsuki

          migi eri – dori                                                            gammen tsuki

          kataude – dori                                                            mae – geri

          ushiro eri – dori                                                         yoko – geri

          ushiro – jime

          kakae – dori

       attaques avec armes

                avec poignard                             avec baton                                    avec pistolet

                       tsukkake                                           furiage                                          shomen – zuke

                       choku – zuki                                     furioroshi                                     koshi – gamae

                       naname – zuki                                  morote – zuki                              haimen – zuke